Najčastejšie otázky

Čo je dôležité vedieť o invalidite?


O invalidnom dôchodku rozhoduje sociálna poisťovňa

Každé ochorenie je v zákone ohodnotené určitým percentom poklesu schopnosti pracovať – na invalidný dôchodok je potrebných aspoň 41%.

41% a viac – čiastočný invalidný dôchodok
71% a viac – plný invalidný dôchodok

Reumatoidná artritída
Ľahké formy: 10-15%  
Dlhotrvajúce neprogredujúce formy:  25-35%
Ťažké formy: 60-80%  
Ďalšie ochorenia: plus maximálne 10% za všetky

Invalidný dôchodok nemôže poberať človek ani starobný dôchodca, ktorý nebol dostatočne dlho dôchodkovo poistený.

 • potrebná doba poistenia závisí od veku – do 20 rokov menej ako rok….nad 45 rokov –  15 rokov
 • poistné je možné spätne doplatiť– prerušené poistenie, nezamestnanosť…
 • poistení sú nielen pracujúci – za rodičov na materskej dovolenke, opatrovateľov a osobných asistentov ŤZP platí poistné štát
 • vypočítanie dôchodkového veku, aj predčasného na stránke soc. poisťovne

 

Postup pri vybavovaní invalidného dôchodku

 • podanie žiadosti – osobne v pobočke sociálnej poisťovne, po predložení dokladov – spísanie žiadosti
 • posúdenie zdravotného stavu – posudkový lekár v SP
 • rozhodnutie – do 60 dní, v zložitých prípadoch do 120 dní

 

Proti rozhodnutiu o invalidnom dôchodku je možné podať do 30 dní opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje Krajský súd podľa miesta bydliska.

Čo je dôležité vedieť o ťažkom zdravotnom postihnutí?

O ŤZP rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Každé ochorenie je v zákone ohodnotené určitou mierou funkčnej poruchy – na ŤZP je potrebných aspoň 50%.

Miera funkčnej poruchy – sa nezhoduje s poklesom schopnosti pracovať pri invalidite.

Zápalové reumatické ochorenia

 • ľahké formy: 10-20%
 • stredne ťažké formy: 30-40%
 • ťažké formy: 50-60%

 

Výhody preukazu ŤZP

Stav musí byť trvalý – aspoň 12 mesiacov

 • zľavy pri cestovaní
 • parkovací preukaz – na jeho vystavenie má nárok ŤZP odkázaný na individuálnu prepravu, pac. je oslobodený od platenia diaľničnej známky, nemôže dostať papuču…
 • daňové úľavy – oslobodenie od koncesionárskeho poplatku, zrušenie dane zo psa…
 • peňažné príspevky – poberá iba pacient, ktorého príjem neprekračuje 990,45 € spolu s manželom (5-násobok ŽM)
 • príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu– podmienkou je odkázanosť na opatrovanie stupňa V.aVI. a funkčnosť 50%, osobná asistencia príspevok 2,76/hod.
 • na prepravu, kúpu auta, pohonné hmoty – kúpa auta do 6.000 €, alebo 8.000 € s automatickou prevodovkou, pacient však musí byť zamestnaný, alebo školopovinný, a mať odkázanosť na individuálnu dopravu, preprava najviac 101,07 €/mes.
 • príspevok na pomôcku, ktorá nemusí byť iba zdravotná, napr. prenosné WC, zdvíhacie zariadenie
 • príspevok na úpravy domu, bytu, príp. garáže
 • príspevok na kompenzáciu ŤZP – diétne stravovanie – 18,39 €

 

Postup pri vybavovaní preukazu a príspevkov

 • podanie žiadosti – osobne/poštou na určenom tlačive, lekárska správa nie staršia ako 6 mesiacov
 • posúdenie zdravotného stavu – posudkový lekár ÚPSVaR bez osobného vyšetrenia
 • posúdenie sociálnej situácie – sociálny pracovník ÚPSVaR, návšteva u pacienta
 • rozhodnutie – najneskôr do 30 dní

 

Proti rozhodnutiu o preukaze a príspevkoch je možné do 15 dní podať odvolanie, o ktorom rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (nie súd).

Čo je dôležité vedieť o právach pacienta v zamestnaní?

Aj invalidný a ťažko zdravotne postihnutý človek môže byť zamestnaný!

Návšteva u lekára– iba zamestnanec na základe pracovnej zmluvy.

 • zamestnanec môže čerpať platené voľno na návštevu lekára v rozsahu 7 dní v roku, nad 7 dní – neplatené pracovné voľno, doložiť potvrdenie o návšteve zdrav. zariadenia

 

Práceneschopnosť

 • o PN a jej trvaní rozhoduje všeobecný lekár
 • nemocenské je možné poberať 52 týždňov v roku, PN môže trvať aj dlhšie, ale tam už treba požiadať o invalidný dôchodok

 

Zamestnanie

 • oznámiť zamestnávateľovi – invalidný zamestnanec je osobitne chránený pred prepustením a pri vytváraní pracovných podmienok
 • preradenie na inú prácu – písomne, doložiť lekársky posudok
 • skončenie pracovného pomeru – po skončení skúšobnej doby dohodnutej v pracovnej zmluve, dohodou,výpoveďou, alebo okamžitým skončením prac. pomeru
 • odstupné – ak zamestnanec viac nemôže vykonávať doterajšiu prácu, požiada o preradenie na inú prácu, alebo pracovný pomer skončí – vždy treba uviesť ako dôvod stratu spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu podľa lekárskeho posudku, vtedy má zamestnanec nárok na odstupné
 • odchodné – 1 mesačný zárobok, iba pri prvom odchode do plného inv. dôchodku, alebo starobného dôchodku, treba požiadať sociálnu poisťovňu

Čo by ste mali vedieť o kúpeľnej liečbe?

Kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou

 • ochorenia sú rozdelené do kategórie A a B
 • Kategória A: zdravotná starostlivosť – procedúry sú hradené poisťovňou, za ubytovanie a stravu si pacient platí poplatok 1,66 € /deň
 • Kategória B: poisťovňa platí iba za zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a stravu si platí pacient sám
 • poisťovňa neprepláca dopravu ani daň z ubytovania – 0,50 – 1 €/deň

 

Nárok na kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou – reumatoidná artritída

 • raz za rok v kúpeľoch, alebo Národnom rehabilitačnom centre Kováčová na návrh reumatológa, alebo všeobecného lekára
 • kontraindikáciou je vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiadúcich účinkov liekov
 • dĺžka pobytu je 21 dní

 

Postup pri vybavovaní kúpeľnej liečby

 • vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť – lekár špecialista
 • poslanie návrhu zdravotnej poisťovni – návrh treba podpísať a uviesť tel. číslo
 • rozhodnutie o návrhu – ZP musí návrh schváliť 30 dní od doručenia
 • nástup na liečbu – návrh zašle poisťovňa do kúpeľov, pacient obdrží oznámenie o schválení, nástup si dohaduje pacient priamo s kúpeľmi