Podmienky používania služieb

Podmienky používania služieb na www.abbviecare.sk (ďalej len „podmienky používania“) stanovujú pravidlá medzi

prevádzkovateľom služieb www.abbviecare.sk, spoločnosťou C4P s.r.o., so sídlom Žabky 1583/6 900 21 Svätý Jur, okr. Pezinok, Slovenská republika, IČO: 44 062 427, DIČ: 2022575907, DPH: SK2022575907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51578/B (ďalej „Poskytovateľ“)
a
používateľom týchto služieb. (ďalej len „Používateľ“) Potvrdením voľby „súhlasím“ a dokončením procesu registrácie sa používateľ zaväzuje dodržiavať podmienky používania v nasledujúcom znení: 

1. Predmet dohody – Používanie služieb
Pod používaním služieb sa rozumejú všetky úkony používateľa vykonávané na doméne www.abbviecare.sk v sekcii Poradne a Pripomienkovač.

2. Registračné informácie
Niektoré služby v systéme spravovanom pod doménou www.abbviecare.sk sú vlastníctvom Poskytovateľa a je pri nich nevyhnutná registrácia Používateľa. Pri registrácii musí Používateľ pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby môže využiť informácie, ktoré Používateľ zadal pri prihlasovacej procedúre pre vlastné účely, týkajúce sa prevádzkovaných služieb.

2.1 Osoba oprávnená nakladať s osobnými údajmi
Na účely používania služieb domény www.abbviecare.sk je osobou oprávnenou nakladať s osobnými údajmi spoločnosť C4P s.r.o., vyššie uvedená a bližšie špecifikovaná ako Poskytovateľ, resp. ňou poverený zamestnanci spoločnosti, ktorí spĺňajú všetky zákonné a osobnostné predpoklady.

2.2 Osoba udeľujúca súhlas na použitie jej osobných údajov
Osoba, ktorá na účely používania domény www.abbviecare.sk udeľuje súhlas na nakladanie s jej osobnými údajmi v rozsahu, ako je špecifikované nižšie, je osoba špecifikovaná ako Používateľ.

2.3 Účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom za účelom vytvorenia databázy používateľov s cieľom možného zasielania informácií a noviniek z oblasti zdravia, životného štýlu, zapojenia používateľa do marketingových analýz, získania spätnej väzby na fungovanie a obsah webovej stránky a poradne, ako aj zasielanie iných informácií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé. Informácie môžu byť zasielané Používateľovi na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, s čím Používateľ súhlasí. V prípade, že Používateľ nemá záujem o zasielanie informačných emailov, má možnosť o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa služby na emailovom kontakte: abbviecare@abbviecare.sk .

2.4 Rozsah osobných údajov
Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa v tomto rozsahu: e-mailová adresa a aktivačný kód, ktorý Používateľ získa ak je účastníkom vzdelávacieho programu. Používateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje uviedol pravdivo.

2.5 Doba platnosti súhlasu na nakladanie s osobnými údajmi
Používateľ udeľuje súhlas na nakladanie s osobnými údajmi na dobu trvania programu – fungovanie domény www.abbviecare.sk . Dobrovoľný súhlas na spracovávanie a používanie osobných údajov dáva Používateľ Poskytovateľovi od momentu zaškrtnutia políčka „Súhlasím s podmienkami používania stránky Abbvie Care“ na konci registračného formulára stránky www.abbviecare.sk .

2.6 Podmienky odvolania súhlasu na nakladanie s osobnými údajmi
Používateľ môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas na nakladanie s jeho osobnými údajmi zaslaním žiadosti na e-mail: abbviecare@abbviecare.sk, alebo doporučeným listom na poštovú adresu poskytovateľa (C4P s. r.o., so sídlom Žabky 1583/6 900 21 Svätý Jur , okr. Pezinok, Slovenská republika). Poskytovateľ žiadosti vyhovie ihneď po doručení takejto žiadosti.

2.7 Telekomunikačné tajomstvo a súkromie používateľa
Poskytovateľ sa týmto zaväzuje rešpektovať telekomunikačné tajomstvo, súkromie používateľa a neposkytovať osobné údaje používateľa získané pri procese registrácie iným stranám. Osobné údaje používateľa môžu byť iným stranám poskytnuté len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcim k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

3. Zmeny systému www.abbviecare.sk
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb v systéme www.abbviecare.sk i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek užívateľovi alebo tretej strane.

4. Poradne
Používateľ si je vedomý, že odpovede odborníka na vaše otázky kladené prostredníctvom poradne na www.abbviecare.sk môžu poskytnúť nestranný názor, ale v žiadnom prípade nenahrádzajú osobnú návštevu vášho ošetrujúceho lekára a jeho pokyny. V prípade otázok súvisiacich s vaším zdravotným stavom vyhľadajte vždy pomoc vášho ošetrujúceho lekára. Poskytovateľ si vyhradzuje právo preposlať otázku Používateľa inému odborníkovi v prípade, ak odborník neodpovedal na otázku Používateľovi viac ako 3 dni. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet kladených otázok Používateľom v sekcii poradňa bez nutnosti informovania používateľa. Používateľ sa zaväzuje, že bude využívať poradňu systému www.abbviecare.sk len na kladenie otázok súvisiacich so jeho ochorením. Poskytovateľ nezodpovedá za odbornosť ani za obsah odpovede odborníka na otázku Používateľa. Poskytovateľ môže otázku Používateľa a následnú odpoveď zverejniť na www.abbviecare.sk v prípade, že Poskytovateľ otázku anonymizuje (odstráni všetky kontaktné údaje Používateľa).

5. Pripomienkovač
V rámci poskytovania služieb na www.abbviecare.sk v sekcii Pripomienkovač Poskytovateľ služby zasiela pravidelne Používateľom pripomienky dávkovania Humiry podľa schémy ako si Používateľ zadefinoval.

6. Zodpovednosť
Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb systému www.abbviecare.sk na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby systému www.abbviecare.sk alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému www.abbviecare.sk. Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie systému www.abbviecare.sk boli poskytované Používateľom na maximálnej možnej úrovni. Poskytovateľ sa nezaručuje, že služba splní očakávania a požiadavky používateľa, že bude dostupná nepretržite a bezchybne a že prípadné chyby budú odstránené okamžite. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré Používateľ obdrží prostredníctvom systému a poradne www.abbviecare.sk. Poskytovateľ komunikuje s Používateľom výhradne z troch kontaktných adries elektronickej pošty v tvare helpdesk@c4p.sk, alebo administrator@c4p.sk, alebo abbviecare@abbviecare.sk . Pokiaľ sa Používateľovi niekto prihovára v mene prevádzkovateľa systému www.abbviecare.sk z inej adresy, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o pokus o podvod a Používateľ by mal okamžite o takomto pokuse informovať Poskytovateľa na zmienených kontaktných adresách.

7. Zrušenie služby
Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a bez náhrady zrušiť účet Používateľa v systéme www.abbviecare.sk , pokiaľ vznikne podozrenie, že Používateľ porušuje niektoré z predchádzajúcich pravidiel.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť, či správanie Používateľa je v súlade s podmienkami používania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa. Je v záujme Používateľa, aby bol dôkladne oboznámený s týmito Podmienkami.

8. Práva používateľa
Používateľ má právo používať služby v systéme www.abbviecare.sk v súlade s podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť Poskytovateľa so svojimi názormi, pripomienkami, ako aj požiadať Poskytovateľa o pomoc pri používaní služieb v systéme www.abbviecare.sk. V prípade, že Používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto dohode, má právo na zastavenie používania služieb v systéme www.abbviecare.sk.

9. Oznamy
Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou, použitím elektronickej pošty, faxu alebo formou listu. Poskytovateľ má právo používať služby systému www.abbviecare.sk na hromadné zasielanie správ všetkým Používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách v systéme www.abbviecare.sk.

10. Právne normy
Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody.