NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Aké sú dôvody pre nasadenie biologickej liečby?

Biologická liečba (BL) našla uplatnenie v rôznych medicínskych odboroch, napr. v gastroenterológii (ochorenia tráviaceho traktu), reumatológii (ochorenia pohybového aparátu) a dermatológii (kožné ochorenia). V oblasti gastroenterológie je v súčasnosti určená k liečbe idiopatických črevných zápalov (tj. zápalov bez známej príčiny).

Prvou schválenou indikáciou (dôvodom k začatiu liečby) je stredne ťažká až ťažká Crohnova choroba, ktorá prebieha agresívne. Agresívnym priebehom máme na mysli zlý stav pacienta spojený s nepriaznivými výsledkami laboratórnych testov, rentgenologických a endoskopických vyšetrení. Pacienti často trpia hnačkami s prímesou krvi a hlienov, bolesťami brucha a teplotami. Môže dôjsť k tvorbe fistúl v oblasti konečníka, hrádze alebo k tvorbe vnútorných fistúl (medzi jednotlivými úsekmi čriev či tráviacimi orgánmi a inými orgánmi). Zároveň je dôležité, či bol pacient liečený, akými liekmi a ako dlho. Dôvodom k začatiu biologickej liečby je zlyhanie liečby aminosalicylátmi, kortikosteroidmi, poprípade inými imunosupresívami. Druhou schválenou diagnózou pre nasadenie biologickej liečby je ulcerózna kolitída. Aj v tomto prípade je indikáciou nepriaznivý priebeh ochorenia s výskytom hnačiek, krvácaním do čriev, úbytkom hmotnosti, teplotami a nízkou alebo žiadnou odpoveďou na základnú liečbu, prípadne jej intoleranciu.

Ako funguje biologická liečba u idiopatických črevných zápalov?

Pri pátraní po mechanizmoch vzniku a rozvoja idiopatických črevných zápalov bola zistená spoluúčasť viacerých faktorov, od genetických až po vplyv mikroorganizmov tráviaceho traktu. Moderné liečebné postupy sa sústredia na pozitívny zásah do imunopatologických mechanizmov, tj. mechanizmov, pri ktorých abnormálne reakcie imunitného systému udržujú alebo zhoršujú priebeh zápalového črevného ochorenia. Jedným z prvých faktorov, u ktorých bola dokázaná spoluúčasť na patológii IBD je zápalový cytokín tumor nekrotizjúci faktor (TNF). Táto látka je v zdravom ľudskom organizme potrebná a zúčastňuje sa niekoľkých fyziologických pochodoch. Pri idiopatických črevných zápaloch však dochádza k jeho relatívnemu nadbytku a k zásahu do imunologických dejov. Následkom je zhoršený priebeh CD a UC. Preto bol začatý výskum, vývoj a následne výroba rôznych liekov, ktoré blokujú nežiadúce vplyvy TNF. Výskum v tejto oblasti pokračuje a objavujú sa ďalšie biologické lieky, niekedy cielené aj na iné mechanizmy zápalu.

Čo sa dá očakávať od biologickej liečby?

Biologická liečba CD a UC je pomerne mladá. Prví pacienti boli liečení v poslednom desaťročí minulého storočia. Relatívne krátke praktické skúsenosti sú však vyvážené starostlivo vykonanými štúdiami v predklinickej a klinickej fáze skúšania.

U biologických liekov, ktoré sa dnes používajú na liečbu idiopatických črevných zápalov, bolo preukázané, že majú vysoký liečebný potenciál. V čom konkrétne spočíva? Aplikácia týchto liekov viedla u pacientov k výraznému pozitívnemu obratu v klinickom stave a vývoji choroby. Ich subjektívny stav sa zlepšil, výrazne sa zlepšila aj kvalita života, ktorá mnohým pacientom umožnila obnovu pracovných i súkromných aktivít v pôvodnom rozsahu pred vznikom ochorenia. U vysokého percenta liečených došlo k hojeniu sliznice v časti tráviacej trubice. Nemenej významná bola aj možnosť vysadiť niektoré užívané lieky alebo znížiť ich dávky (napr. kortikosteroidy).

Kedy je biologická liečba nevhodná?

Biologická liečba je všeobecne kontraindikovaná (nesmie byť podaná) pri precitlivenosti na liek, prípadne na jeho jednotlivé zložky, pri tuberkulóze, ďalej pri ťažkej infekcii organizmu a pri stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní. Konkrétne podmienky však musí stanoviť lekár. Ten určuje, ako závažná je infekcia organizmu, ako skoro po jej zvládnutí je možné liečbu nasadiť atď. V klinickej praxi môžu nastať situácie, že liečba nie je kontraindikovaná absolútne, ale v určitom okamihu je nevhodná (napríklad niektoré druhy fistúl u CD, vnútrobrušné abscesy a pod .). Pred začatím biologickej liečby a následne každoročne v priebehu trvania liečby je povinné vyšetrenie pneumológom, ktorý nesmie zaznamenať kontraindikáciu biologickej liečby z hľadiska svojho oboru. Aktívna tuberkulóza musí byť pred začatím biologickej liečby preliečená pneumológom (odborníkom na choroby pľúc a tuberkulózy). Úhradu liečby musí schvaľovať zdravotná poisťovňa individuálne pre každého pacienta na základe protokolu pre biologickú liečbu IBD.